06-44 25 62 66 klaas@veeradvies.nl

Zie hieronder enkele recent uitgevoerde opdrachten. Staat u voor een soortgelijke taak waar u samen met mij naar wilt kijken of bent u op zoek naar een verfrissend idee voor een heel andere opdracht? Wilt u dat ik een keer bij een overleg kom zitten of intensief met u samenwerk? Bel 06 – 44 25 62 66 of mail: klaas@veeradvies.nl mij gerust voor meer informatie.

Projecten uitgevoerd voor gemeenten

• Ontwikkelen brede school
• Herbestemming vrijkomend deel woonzorgcentrum
• Ontwikkelen gezondheidscentrum
• Ontwikkelen woningbouwlocatie

Projecten uitgevoerd voor Zorg & Welzijn

• Plannen van aanpak verbeteren dagbesteding
• Begeleiden rolverandering activiteitenbegeleiding
• Projectplan ontmoetingscentrum dementie
• Plan van aanpak respijtzorg
• Plan van aanpak jonge mantelzorgers
• Actualiseren vrijwilligersbeleid
• Beleidsontwikkeling mantelzorgondersteuning
• Visie samenspel formele en informele zorg

Ontwikkelen brede school

In de periode 2009-2014 heb ik een brede school ontwikkeld waarin drie basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, bibliotheek en centrum voor jeugd en gezin worden samengebracht.
Ik heb het procesmanagement uitgevoerd vanaf de locatiestudie tot en met de aanbesteding van de bouw. Het gebouw komt in de loop van 2015 gereed.

Projectplan ontmoetingscentrum dementie

Begin 2014 wilde een zorgorganisatie haar bestaande dagverzorging en –behandeling omzetten naar meerdere ontmoetingscentra. De wens was om in deze centra zowel mensen met dementie als hun mantelzorgers op een laagdrempelige manier te ondersteunen. Ik werd erbij geroepen om te adviseren bij het projectplan. Belangrijk bij de opzet waren meer aandacht voor de persoonlijke vraag en achtergrond van de cliënt, een krachtig samenspel met lokale partnerorganisaties en een gezonde financiële basis.

Herbestemming vrijkomend deel woonzorgcentrum

Door het scheiden van wonen en zorg kwam in 2014 een deel van een woonzorgcentrum vrij. Er waren meerdere aanleidingen om te onderzoeken of dat deel een nieuwe bestemming zou kunnen krijgen waardoor de wijk nieuwe services kon worden geboden en de exploitatie van het gebouw kon worden gewaarborgd.

Plan van aanpak respijtzorg

In de eerste helft van 2014 heb ik in opdracht van een centrum voor mantelzorgondersteuning een plan van aanpak opgesteld voor het optimaliseren van het respijtaanbod. Vanuit een verkenning van de bestaande situatie is een plan gemaakt waarin voorkoming en vroegtijdige signalering van overbelasting van mantelzorgers belangrijke uitgangspunten vormen. Vervolgens zijn aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van respijtzorgvoorzieningen op basis van de werkelijke vraag.